Experience Design, gọi đầy đủ hơn là Customer Experience Design (CX Design), hay có nơi còn gọi là Service Design, là một phạm trù rộng hơn về thiết kế trải nghiệm người dùng.

Nếu Product Design chỉ tập trung vào việc xây dựng trải nghiệm người dùng ở góc độ sản phẩm (có thể là digital hoặc physical product) thì CX Design bao phủ một phạm vi rộng hơn, bao trùm tất cả các touch point của người dùng. Ví dụ là thiết kế flow cửa hàng, call center, delivery,…

Dưới đây là một số bài tiêu biểu mà tôi đã viết có liên quan đến chủ đề CX Design.

Site Footer