Dưới đây là một số video ghi lại những buổi training của tôi. Các videos này sẽ giúp các bạn có được cái nhìn tổng quát về công việc Product Management cũng như các vị trí trong một team User Centric Design như thế nào.


Product Management for Managers

Đây là bài training của tôi về Product Management, bài nói chuyện này bao quát toàn bộ tất cả các khía cạnh về xây dựng và điều hành một công ty tech.


UX Design Career Path

Bài nói chuyện này tôi phân tích các khía cạnh của việc xây dựng cấu trúc của một team sản phẩm.

Site Footer